top of page
About us

About us

 

In March 2019, seven orphans aged one to eight were trapped in a hopeless situation in al-Hol in northeastern Syria. The association was founded on a need that the children's grandfather and co-founder of this NGO, Patricio Gálvez, sought to save his grandchildren in the spring of 2019. At that time there was no organization like Repatriate The Children. The authorities and organizations he contacted said they could not help. At that time, none of them had the experience, knowledge, or contact network that Repatriate The Children now possesses.

Repatriate the Children´s function is to support, advise and provide knowledge for relatives of children in north east Syria, politicians and decision-makers, authorities, non-profit organizations and the media.

Repatriate the Children condemns IS ideology, acts and everything that is linked to violent extremism. Children must be protected from indoctrination and radicalization to violent extremist movements and environments. The children have the right to life, survival and development.

According to the Convention on the Rights of the Child, Sweden must take all appropriate measures to ensure that children are protected against all forms of violence and discrimination to ensure that every child has the protection and care needed for the welfare of the children. Children who have been subjected to neglect, abuse or armed conflicts are entitled to rehabilitation. The starting point is that all children are of equal value and have the same rights. Children can never be held responsible for their parents' actions.

Repatriate the Children is a nationally based organization with both a national and international perspective of collaboration. We encourage engaged individuals in other countries to start their own Repatriate the Children organizations to create a global network of associations that work towards a common goal.

Learn more about Patricio Galvéz struggle to save his grandchildren here.

Om oss

 

I mars 2019 befann sig sju föräldralösa barn i åldern ett till åtta år fast i en hopplös situation i al-Hol i nordöstra Syrien. Denna förening har grundats utifrån ett behov som barnens morfar, tillika medgrundare av denna förening, Patricio Galvez hade när han själv ville rädda sina barnbarn under våren 2019. Då fanns inte en organisation som Repatriate the Children. De myndigheter och organisationer som han hade kontakt med då sade sig inte kunna hjälpa. Då hade ingen av dem den erfarenhet, kunskap, eller kontaktnät som Repatriate the Children nu besitter.

Repatriate the Children har en stödjande, rådgivande och upplysande funktion för anhöriga till barn i nordöstra Syrien, politiker och beslutsfattare, myndigheter, ideella organisationer och media.

Repatriate the Children fördömer IS ideologi, agerande och allt som är kopplat till våldsbejakande extremism. Barn måste skyddas från indoktrinering och radikalisering till våldsbejakande extrema rörelser och miljöer. Barnen har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Sverige ska, enligt Barnkonventionen, vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnen skyddas mot alla former av våld och diskriminering och tillförsäkra varje barn det skydd och den omvårdnad som behövs för barnens välfärd. Barn som har utsatts för vanvård, övergrepp eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning. Utgångspunkten är att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Barn kan aldrig hållas ansvariga för sina föräldrars handlingar. 

Repatriate the Children är en nationellt baserad förening med ett både nationellt och internationellt perspektiv och samarbete. Vi uppmuntrar engagerade individer i andra länder att starta egna Repatriate the Children organisationer för att skapa ett globalt nätverk av föreningar som arbetar mot ett gemensamt mål. 

Läs mer om Patricio Galvéz kamp för att rädda sina barnbarn här.

B_P_G_children_blurred_Rena_Efendi_72dpi

© Rena Effendi

img0003.jpg

© Rena Effendi

Background

Background

 

In al-Hol and Camp Roj in northeastern Syria, tens of thousands of children from over 60 different countries live in very difficult conditions in detention camps. In these camps, they suffer from violence, indoctrination of ISIS ideology and neglect. In the years following the repatriation of seven Swedish children from al-Hol to Sweden, the situation for the remaining children has become even more acute. The children are trapped in tented camps, suffer from malnutrition, have impaired immune systems and have no access to adequate medical care. The development in the region is turbulent, and the children are in a life-threatening situation.

Repatriate the Children was founded in May 2020 by Patricio Galvéz, Gorki Glaser-Müller and Beatrice Eriksson. It was created a year after Patricio Galvez's seven grandchildren were rescued from the al-Hol camp and brought to Sweden. However, Sweden has not repatriated the remaining Swedish children still being held in detention camps in northeast Syria. During the same year, Patricio, Gorki and Beatrice have been involved in advocating and raising awareness in the issue, targeting decision-makers and NGOs. They have offered support and advice to the public sector, as well as to relatives of children who remain in northeast Syria. They also have been part of networks with NGOs and individuals with involvement in the issue.

“We are suffering with with all the children who are still remaining in the camps or displaced elsewhere in Syria, and with their relatives that are longing to be reunited with them. Still there are thousands of Yazidis missing, and many children of Yazidi victims to be reunited with their families. Sweden's actions need to be aimed at reducing human suffering on a direct level by rescuing children affiliated with ISIS families from the unsustainable situation they are in, as well as on the long-term level protecting the world and these children from being raised to become the next generation of salafi-jihadists," says Patricio, Gorki and Beatrice.

Bakgrund

I al-Hol och Camp Roj i nordöstra Syrien lever tiotusentals barn från över 60 olika länder under mycket svåra förhållanden i interneringsläger där de far illa av våld, indoktrinering av IS-ideologi, bristande omsorg, och sanitära olägenheter. Under de år som har passerat sedan Sverige repatrierade sju svenska barn från al-Hol, har de kvarvarande barnens situation blivit än mer akut. Barnen är fångade i tältläger, lider av undernäring, har nedsatt immunförsvar och ingen tillgång till adekvat medicinsk vård. Utvecklingen i regionen är turbulent och barnen svävar i livsfara.

Repatriate the Children grundades i maj 2020 av Patricio Galvéz, Gorki Glaser-Möller och Beatrice Eriksson som en respons på att ett helt år har passerat sedan de landade i Sverige med Patricio Galvéz sju barnbarn som räddats från al-Hollägret  - utan att Sverige repatrierat något av de kvarvarande barnen som hålls i fångläger i nordöstra Syrien. Under samma år har Patricio, Gorki och Beatrice varit del i att lyfta och belysa frågan om barnens rättigheter hos myndigheter, beslutsfattare, ideella organisationer, i medier och i sociala medier. De har erbjudit stöd och rådgivning till staten och kommuner, såväl som till anhöriga till barn som är kvar i nordöstra Syrien, och varit del i nätverk med aktörer och individer med engagemang i frågan.

“Vi lider med de barn som fortfarande är kvar i lägren eller lever som flyktingar i Syrien, liksom med deras anhöriga som längtar efter att bli återförenade med dem. Fortfarande saknas tusentals yazidier, och många barn till yazidiska offer bör få stöd i att få återförenas med sina familjer. Sveriges agerande behöver syfta till att minska mänskligt lidande på ett direkt plan genom att rädda barn som har koppling till IS-familjer från den ohållbara situation de befinner sig i, liksom på ett långsiktigt plan skydda omvärlden och dessa barn från att uppfostras till att bli nästa generations jihadister”, säger Patricio, Gorki och Beatrice.

IMG_1829.jpg

© Rena Effendi

P_G_B_bus_Children_blurred_Rena_Efendi_7

© Rena Effendi

Objectives

Objectives

 

The perspective of humanitarian principles
The fact that Swedish children are being kept in detention camps raises important matters of principle. The issue is not just about Sweden abandoning innocent children, but also about a shift in society where politicians seem to make distinction among children. The issue is  also related to legal security, citizenship and the position Sweden should take in the fight against terrorism. If Sweden wants to counter violent extremism, we must understand and prevent radicalization. This issue is about what kind of country Sweden should be and how we stand up for the principles of human rights to which this country has adhered.

The perspective of the child's best interest
Regardless of the parents' actions, the children are innocent. Children must be protected from violent environments; no one should suffer discrimination. All children are equally worthy and have the same rights. In all decisions concerning children, consideration must first be given to the best interests of the child. Children have the right to life, survival and development. Children who have been subjected to neglect, exploitation, abuse, torture and/or armed conflict are entitled to recovery and social rehabilitation.

The perspective of the victims of ISIS
Based on the dire conditions of Syrian refugee camps, it is unreasonable for Sweden to let children remain in a documented life-threatening environment. Furthermore, it is unworthy of a democratic country such as Sweden to not take responsibility for innocent underage citizens. It is also improper to delegate responsibility to the Autonomous Administration of North and East Syria (AANES), whose people have suffered extreme crimes, sometimes at the hands of adult Swedish citizens participating in the so-called caliphate. Victims of ISIS´ heinous deeds must be offered support, protection and redress. Perpetrators of ISIS that have committed crimes must be prosecuted.

The perspective of the relatives in Sweden
Relatives in Sweden live in despair, waiting for the children in their families to be brought out of Syria and return to Sweden. When they are brought home, these children must have a network to support and to recover. There are relatives that would have  a positive impact on the children that are willing and committed to providing these children with protection, love, a history, an identity, a cultural heritage and a sense of belonging. Relatives of the children therefore must be offered the support they need to contribute to the children's recovery and reintegration.

The perspective of rule of law
Sweden must initiate investigations for every Swede who is suspected of having joined ISIS, who has returned back to Sweden, and those Swedes who still remain in Syria and Iraq. It is unreasonable for the AANES to be responsible for the camps where Swedish citizens are being held, and where they are overwhelmed by the thousands of prisoners awaiting trial. It is therefore not ethically justifiable for the children to wait for the AANES to conduct this process. Sweden is better equipped to investigate those who have joined the so-called Islamic State and prosecute cases where people have committed crimes.
 

The perspective of peace, reconciliation and security
Sweden must ensure the safety and recovery of its citizens returning from the so-called caliphate; This is also central to finally breaking the circle of violence. According to the chief analyst of the Swedish intelligence bureau, Ahn-Za Hagström, dealing with the Swedes in Syria is a key issue for Sweden's future homeland security. She describes the camps where Swedish children are raised in IS ideology as the "new caliphate." Sweden must also act so that no one else is affected by the meaningless violence of extremists. In Sweden, we must take all measures that are available to prevent radicalization and extremism. One way is to take care of the Swedish citizens who are in the camps in northeast Syria. If we abandon the children, they are at risk of growing up to become the next generation of violent jihadists. Furthermore, we arm extremists with the argument that we are hypocrites when we discriminate against certain children. We cannot pretend that we are fighting a "war on terror" to protect the rule of law when we disregard legal principles.


The perspective of Sweden's responsibility in foreign policy
The AANES, whose people have been victims of and fought against ISIS atrocities, has long appealed to countries like Sweden to repatriate its citizens. It is unrealistic to expect the AANES to continue to be responsible for foreign ISIS supporters and their children. Can the Swedish government, that is representing a supposedly is a rich, democratic and welfare-based society, really stand for a foreign policy like that?

The emergency factor
This problem – insofar as the issue of respecting the rights of Swedish citizens can even be called a “problem” –  will not solve itself. This issue will continue to grow until our politicians decide to take the children home and initiate investigations and actions against the adult Swedes who joined ISIS. The geopolitical situation and ongoing occupation affect the AANES ability to detain prisoners. Already, women with their children have escaped from the camps without being found. When countries like Sweden let the children remain in the camps and prisons, this means that children are exposed to an unimaginable danger. So far, the window for repatriating the children is open, but soon it may be too late. Every day counts.

Motiv

 

Humanitära principer
Svenskarna i fånglägren är en viktig principiell fråga och barnens situation sätter den i blixtbelysning. Det handlar inte bara om att överge oskyldiga barn, utan om en förskjutning i samhället där politiker tycks göra skillnad på barn och barn, men även om rättssäkerhet, medborgarskap och vilken ståndpunkt Sverige ska inta i kampen mot terrorism. Om Sverige vill motverka våldsbejakande extremism måste vi förstå och förhindra radikalisering. Det handlar om vilka vi vill vara; hur vi konkret står upp för de principer om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till.

Barnperspektiv
Oavsett vad föräldrarna kan ha gjort sig skyldiga till, är barnen oskyldiga. Barnen behöver skyddas från personer som har kopplingar till en våldsbejakande miljö, och få en möjlighet till liv och utveckling. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barn som har utsatts för vanvård, utnyttjande, övergrepp, tortyr eller väpnade konflikter har rätt till rehabilitering och social återanpassning.

Brottsofferperspektiv
Utifrån barnens situation är det orimligt att Sverige låter dem leva i en dokumenterat livsfarlig miljö, och det är ovärdigt en demokratisk rättsstat som Sverige att inte ta ansvar för oskyldiga minderåriga medborgare i akut nöd, liksom att lägga över ansvaret på kurderna som lidit offer för extrema brott som bland annat vuxna svenska medborgare har bidragit till genom sin medverkan i terrorsekten IS. Offren för IS fruktansvärda gärningar måste få stöd, skydd och upprättelse, och de skyldiga måste lagföras.

Anhörigperspektiv
Anhöriga i Sverige lever i förtvivlan och väntar desperat på att få hem barnen. För barnens återhämtning efter att ha levt i den så kallade Islamiska staten och i flyktingläger, är det viktigt att det finns ett stödjande nätverk. Det finns släktingar som skulle ha en positiv inverkan på barnen och som har en vilja och ett engagemang att ge barnen trygghet, kärlek, en historia, en identitet, ett kulturellt arv och en känsla av sammanhang. Anhöriga till barnen måste få det stöd de behöver för att kunna bidra till barnens återhämtning och återanpassning.

Rättssäkerhet
Sverige måste arbeta för rättssäkra utredningar mot straffmyndiga personer som redan har återvänt till Sverige liksom de svenskar som fortfarande är kvar i Syrien. Den som gjort sig skyldig till allvarliga brott kan inte gå fri utan att utredas, åtalas och dömas. Det är orimligt att det kurdiska självstyret ska kunna pröva tiotusentals fångar i rättegångar och oavsett har barnen inte begått brott och det är därför inte etiskt försvarbart att de ska vänta in en sådan process. Sverige är bättre rustat att utreda dem som anslöt sig till den så kallade Islamiska staten och åtala i de fall där människor har begått brott.

Fred, försoning och säkerhet
Sverige måste rehabilitera och integrera dessa barn i samhället. Det är också centralt för att till slut bryta den våldsspiral som IS skapat. Enligt Säpos chefsanalytiker Ahn-Za Hagström är hanteringen av svenskarna i Syrien en nyckelfråga för Sveriges framtida säkerhet. Hon beskriver de läger där svenska barn uppfostras i IS ideologi som det ”nya kalifatet”. Sverige måste också agera för att inte fler människor ska drabbas av våldsbejakande extremisters meningslösa våld. Sverige måste vi vidta alla åtgärder som finns för att förebygga radikalisering och extremism. Ett sätt är att ta hand om de svenska medborgarna som är i lägren i nordöstra Syrien. Överger vi barnen, riskerar de att växa upp till att bli nästa generations våldsbejakande jihadister. Dessutom beväpnar vi extremister med argument att vi är hycklare när vi diskriminerar vissa barn. Vi kan inte låtsas att vi för ett ”krig mot terror” för att skydda rättsstaten när vi bortser från rättsliga principer.

Sveriges utrikespolitiska ansvar
Den autonoma administrationen i norra och östra Syrien, vars folk har lidit offer för och kämpat emot IS grymheter, har länge vädjat till länder som Sverige att repatriera sina medborgare. Det är inte realistiskt att förvänta sig att den autonoma administrationen i norra och östra Syrien ska fortsätta vara ansvariga för utländska IS-anhängare och deras barn. Kan Sveriges regering som företräder ett rikt demokratiskt land och välfärdssamhälle, verkligen mena att detta är en humanitär inställning och hållbar säkerhets- och utrikespolitik?

Kampen mot tiden
Problemet – om frågan om att respektera svenska medborgares rättigheter nu kan kallas ett problem – löser inte sig självt. Det fortsätter växa tills våra politiker fattar beslut om att ta hem barnen och inleda utredningar och åtgärder mot de vuxna svenskar som anslöt sig till IS. Bedömare menar att lägren inte kommer att hålla för alltid. Den geopolitiska situationen och pågående ockupation påverkar det kurdiska självstyrets möjlighet att hålla kvar fångarna. Redan har kvinnor med sina barn rymt från lägren utan att ha återfunnits. Att inte agera innebär att barnen utsätts för en ofattbar fara. Än så länge är fönstret för att repatriera barnen öppet, men snart kan det vara för sent. Varje dag räknas.

B_Children_blurred_Rena_Efendi_72dpi.jpg

© Rena Effendi

IMG_1811.jpg

© Rena Effendi

Goal

Goal

 

That all Swedish children in Syria immediately repatriate to safety and security in Sweden. This process should be an organized action that takes into account the specific needs of the children and creates the conditions for rehabilitation and reintegration. Sweden should influence other countries that have children in Syria to do the repatriation process.

That Sweden shall contribute to peace and reconciliation and prevent further atrocities in the name of violent extremism.

Mål

 

Att samtliga svenska barn i Syrien omedelbart under kontrollerade former ska repatrieras till trygghet och säkerhet i Sverige med ett ordnat mottagande som beaktar barnens behov och skapar förutsättningar för rehabilitering och integrering. Att Sverige ska påverka andra länder som har barn i Syrien att göra detsamma.

 

Att Sverige ska bidra till fred och försoning och förebygga att fler våldsdåd begås av extremister.

Vision

Vision

 

According to the Convention on the Rights of the Child, Sweden is a country that stands up for children's rights. No child should grow up under the influence of ISIS or any other violent extremist movement.

Vision

 

Att Sverige ska vara ett land som står upp för barns rättigheter enligt Barnkonventionen. Att inga barn ska växa upp under IS eller någon annan våldsbejakande extrem rörelses påverkan.

Swedish government

A call upon the Swedish government

 

Repatriate the Children appeals to the Swedish government to implement the Convention of the Rights of the Child in practice by bringing home the children that are stranded in Northeast Syria under controlled protocols to safety and security in Sweden. This must be done with an organized reception that takes into account the children's needs and creates the conditions for rehabilitation and integration. The best interest of the child must be prioritized. Repatriate the Children also appeal to the Swedish government to appeal to other countries to do the same. 

Vädjan till den svenska regeringen

 

Repatriate the Children vädjar till Sveriges regering att implementera Barnkonventionen i praktiken genom att under kontrollerade former hämta hem de svenska barnen, som fortfarande är kvar i nordöstra Syrien, till trygghet och säkerhet i Sverige. Mottagandet behöver sker på ett ordnat sätt som skapar förutsättningar för rehabilitering och integrering där barnens behov beaktas och barnets bästa är i fokus. Repatriate the Children vädjar till Sveriges regering att uppmana andra länder som har barn i Syrien att göra detsamma.

Swedish authorities

A call upon Swedish authorities

 

There exists a need to create a support and coordination network for relatives along with a plan of action that is capable of meeting any and all needs that these children might have. Thus, we call upon the relevant Swedish authorities to create a contingency plan regarding this situation and to immediately act in order to adequately prepare for the return of these children. 

 

  1. The municipalities that have received information about children that might return must immediately investigate where the children may live upon their arrival to Sweden. If possible, their living situation should be determined prior to their arrival so as to not subject the children to prolonged processes and continued instances of separation from family members and households

  2. Relatives in Sweden should receive information and psychosocial support to better manage their current situation as well as the situation they will face when the children return.

  3. Travel documents should be prepared before the children are repatriated from Syria as there is no reason for the children to be stranded in another country before being brought to Sweden.

  4.  When the children arrive in Sweden, there must be a prepared reception in a way that contributes to rapid recovery.

  5. A plan for age appropriate rehabilitation and psychosocial and practical support for the children needs to be prepared.

Vädjan till svenska myndigheter

 

Det krävs samordning och uppbackning för anhöriga, liksom en beredskap för att hantera de behov som barnen kan komma att ha. Det behöver därmed finnas en konkret handlingsplan vid repatrieringen av barnen, liksom vid händelse av att barn kommer till Sverige på annat sätt än genom kontrollerade former.

  1. De kommuner som har fått förhandsinformation om barn, bör omgående förbereda utredning gällande var barnen ska bo när de anländer. Utifrån barnens välmående är det viktigt att detta, om möjligt, är utrett vid deras ankomst så att de inte i onödan behöver utsättas för lång­variga handläggningsprocesser och upprepade gånger bryta upp från platser och personer som de anknyter till.

  2. Anhöriga i Sverige till barnen behöver sökas upp för att erbjudas information, stöd och strategier för att hantera den situation de står i för närvarande och den situation som de kommer att stå inför när deras familjemedlemmar återvänder.

  3. Resedokument bör förberedas innan barnen hämtas från Syrien, det finns ingen anledning att barnen ska tillbringa onödig tid i ett tredje land innan de tas till Sverige.

  4. När barnen anländer till Sverige behöver det finnas en beredskap för att ta emot dem på ett sätt som bidrar till snabb återhämtning.

  5. En plan för åldersanpassad rehabilitering och psykosocialt och praktiskt stöd för de återvändande barnen behöver vara förberett.

bottom of page