top of page

Replik till Fredrik Malm, Liberalerna

 

För ursprungsmail till Liberalerna se nedan.

2020-12-07
De flesta svenskar som hålls frihetsberövade i militärläger i nordöstra Syrien är barn. De har rättigheter - oavsett vilka deras föräldrar är.  

 

Bland deras mammor finns det både de som rest frivilligt och de som blivit tvingade till den s.k. Islamiska Staten mot sin vilja, eller var barn när de fördes dit. Vi anser att det är avhumaniserande och förenklande att tala om dessa människor som levande bomber. 

 

Vi är en barnrättsorganisation och för oss är det självklart att dessa barn ska räddas. Företrädare för det kurdiska självstyret har varit tydliga med att de utifrån FN:s Barnkonvention aldrig kommer att skilja barn från sina mammor, inte ens om mammorna samtycker till det. Att beskriva mammorna som “gisslantagande” är därför både missvisande och förenklat. Att söka separera barn från sina föräldrar är en hållning som inte ligger i linje med FN:s barnrättskonvention och borde inte heller förespråkas av svenska politiker. Som Malena Rembe, en tidigare högt uppsatt chef på Säkerhetspolisen, säger: “Att pressa utsatta mammor att ge upp sitt föräldraskap kan vara direkt farligt då det riskerar att göda IS narrativ och driva mammorna – och i förlängningen kanske även barnen – mot vidare radikalisering.”

 

Huruvida barnen, när de kommit till Sverige tillsammans med sina mammor, ska få nya vårdnadshavare eller inte, är en fråga för den institution som har ansvar för att utreda barns bästa när det gäller vårdnad, boende och umgänge - socialtjänsten - och slutligen svensk domstol som kan meddela dom utifrån LVU.

 

Om du tagit dig tid att läsa någon av alla de debattartiklar vi har publicerat (finns samlade på vår hemsida) sedan vi kom till Sverige med de sju föräldralösa barnen, så hade du vetat att vi förespråkar rättssäkerhet och krav på säkerhet. Lagföring och rehabilitering är essentiellt för att bryta den onda spiralen av våld - för offrens skull och för att bidra till att förhindra att fler människor faller offer. Trots att Sveriges terrorlagstiftning vid tiden för resandet var svag, har Sverige möjlighet att utreda (och åtala och döma) utifrån krigsbrottslagstiftning. RTC har också vid upprepade tillfällen understrukit vikten av att alla som återvänder ska utredas och om möjligt åtalas.

 

Det kurdiska självstyret har i snart två år vädjat om hjälp med dessa fångar och varit tydliga med att dessa läger inte kan hålla för evigt. De senaste två månaderna har omkring 25 personer dödats i lägren, varav flera barn. Att den kurdiska administrationen inte mäktar med lägrens säkerhet har vi också blivit varse då minst 13 svenska kvinnor har rymt från dem tillsammans med sina barn. Det kurdiska självstyret är under attack från IS, från den syriska regimen och från Turkiet. Att dessa offer dessutom ska ta ansvar för sina förövare är mycket begärt, har vi sagt igen och igen. 

 

För att citera Malena Rembe igen: “Att tro att stater som försöker resa sig från åratal av väpnad konflikt, med sönderslagen infrastruktur, trauman, polarisering och starkt begränsade ekonomiska resurser som följd samtidigt ska kunna fokusera på krigsbrott, rättssäkerhet och avradikalisering är naivt. Att lämna svenskar som ingått i den så kallade Islamiska Staten kvar i svaga stater med hänvisning till Sveriges säkerhet är ett cyniskt erkännande av att hot och risk kan accepteras där men inte här”. 

När jag flertalet gånger de senaste åren har besökt norra Irak har jag på nära håll blivit varse den förstörelse som du beskriver. Trots att IS territoriella kontroll har fallit så utgör IS fortfarande ett hot både lokalt och globalt. Mellan januari och november i år har IS tagit på sig 1167 attacker enbart i Syrien och Irak. 

 

Eftersom barnen inte kan släppas utan sina mammor då det utgör ett brott mot Barnkonventionen, tolkar vi ditt uttalande som att alla fångar ska stanna kvar i militärlägren. Är detta Liberalernas officiella hållning? Det går emot Sveriges strategi för att bekämpa terrorism som säger: ”En viktig utgångspunkt för regeringen är att grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer ska säkerställas vid alla insatser för att bekämpa terrorism”. RTC menar att Sverige inte kan bortse från rättsliga principer i kampen mot terrorism.

Ursprungsmail till Liberalerna 2020-12-06

Hej,

Mitt namn är Beatrice Eriksson och jag har tillsammans med Patricio Galvéz och Gorki Glaser-Müller grundat Repatriate the Children. 

 

Vi är en barnrättsorganisation som syftar till att verka för att de svenska barn som sitter fast i fångläger i nordöstra Syrien ska tas hem tillsammans med sina mammor till Sverige. 

 

Efter att vi var del av repatrieringsprocessen med de sju svenska barnen som hämtades från al-Hol i maj 2019 började vi samla kunskap och skapa ett kontaktnät med relevanta aktörer för att kunna vara del i att skapa en lösning som utgår från Barnkonventionen. Vi är övertygade om att frågan om svenskarna i Syrien är en fråga där humanitära principer, rättssäkerhet och krav på säkerhet kan och måste sammanföras. Vi vill tro att Sverige fortfarande är ett land som står upp för dessa principer.

 

Läs mer om vårt arbete:

www.repatriatethechildren.org

 

Förra söndagens Agenda på SVT hade bland annat fokus på de militärläger i nordöstra Syrien där tiotusentals kvinnor och barn sitter fängslade utan rättslig process. De humanitära förhållandena är katastrofala. FN-toppen Fionnoula Ni Aolain menade att: “Vi har funnit att förhållandena i lägren utgör tortyr samt en omänsklig och förnedrande behandling under internationell lag, de värsta förhållandena som vi kan föreställa oss för människor.”

 

I samma program debatterade Håkan Svenneling (V) och Fredrik Malm (L) frågan i SVTs Agenda. Fredrik Malm beskrev svenskarna som “levande bomber” - en beskrivning vi starkt vänder oss mot. Att använda starkt avhumaniserande språk eldar på en redan infekterad debatt. 

 

Hur vi kommunicerar om barnen, kvinnorna och familjerna påverkar hur de kommer att bli bemötta; hur deras anhöriga mår och förmår att ta emot dem. Barn är barn. De flesta av de svenska barn som sitter i militärlägren i nordöstra Syrien är under fem år. 

 

Ju längre barnen lämnas kvar i dessa militärläger där de får begränsad tillgång till mat, vatten, sjukvård och skolgång, desto mer ökar riskerna och utsattheten för dem. Vi uppmanar Sverige att omedelbart begära att barnen och deras vårdnadshavare lämnas över till svenska myndigheter. Vi uppmanar också Sverige att omedelbart skapa förutsättningar för rehabilitering och integrering där barnens behov är i fokus.

 

Vi vill också tipsa om två nyligen publicerade rapporter som ger en kontextuell beskrivning av situationen: 

 

“Europe’s Guantanamo: The indefinite detention of European women and children in North East Syria” av Rights & Security International

https://www.rightsandsecurity.org/assets/downloads/Europes-guantanamo-THE_REPORT.pdf  

 

“From bad to worse: The fate of European foreign fighters and families detained in Syria, one year after the Turkish offensive” av Egmont Institute

https://www.egmontinstitute.be/content/uploads/2020/10/SPB130_final.pdf?type=pdf 

 

Repatriate the Children syftar till att ha en stödjande, rådgivande och upplysande funktion. Utifrån den erfarenhet och kunskap vi har, står vi redo att bistå er för att kunna bidra till ett kunskapsbaserat beslutsfattande och hantering av frågan som innebär att de svenska barnen som fortfarande är kvar i Syrien ska få komma hem. Genom vårt nätverk av rådgivare i frågan har vi också aktuell lägesbild och kunskap om situationen på plats i nordöstra Syrien. 

bottom of page